Posted on 30-August-2017 05:46 AM
วันที่ 18 สิงหาคม 2560 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินการอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express ตามโครงการพัฒนาทักษะ นักเรียน นักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ได้รับความอนุเคราะห์จากท่านวิทยากร ผศ.ดร.อุเทน เลานำทา อาจารย์ประจำสาขาการจัดการและการบัญชี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ทั้งนี้ ท่านวิทยากรยังมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

web.facebook.com/Rcheewa.chomthong