Posted on 05-October-2017 10:25 AM

03-10-2560 อบรมโปรแกรมบัญชีสหกรณ์ วันที่ 3 ตุลาคม 2560 แผนกวิชาการบัญชี จัดอบรมการใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ โดยมีทีมวิทยากรจาก สำนักงานตรวจสอบบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ มาลงโปรแกรม และให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 122  

Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm