Posted on 21-November-2017 17:05 PM
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าร่วมการประชุมทางวิชาการและแข่งขันทักษะวิชาชีพ วิชาพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ซึ่งมีสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาทั้ง 18 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่  
Contact us!
Chomthong Industrial & Community Education College


วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง
619 หมู่ 15 ตำบลข่วงเปา อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 50160
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ

Email : info@cicec.ac.thโทรศัพท์ : 0-5334-1872 , 0-5334-1485

โทรสาร : 0-5334-2190 , 0-5334-2169

www.facebook.com/ciceccm