Posted on 11-January-2018 14:35 PM

วันที่ 9 มกราคม 2560 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี การฝึกประสบการณ์วิชาชีพ และฝึกอาชีพร่วมกับสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 ซึ่งได้รับเกียรติวิทยากรจากบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด(มหาชน) โดยนำนักเรียน ระดับชั้น ปวช.2 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาการท่องเที่ยว และสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง