Posted on 17-January-2018 10:38 AM


วันที่ 13 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยได้นำกิจกรรมการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ให้แก่เด็กๆ และ ผู้ปกครองที่มาร่วมงาน จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนชุมชนบ้านข่วงเปาเหนือ ศูนย์สินค้าวิสาหกิจชุมชนตำบลข่วงเปา เทศบาลตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดชียงใหม่ และ วัดบ้านท่ากอม่วง อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน