Posted on 18-January-2018 21:07 PM

วันที่ 16 มกราคม 2561 สมาคมครูอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการจัดงานวันครู ครั้งที่ 62 ประจำปี 2561 โดยมีนายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 6 ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ซึ่งทางวิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับครูผู้สอนดีเด่น ที่ได้รับรางวัลทั้ง 5 ท่าน ได้แก่
1. นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
2. นายสิทธิกร ปัญญามา ครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
3. นางพิมพ์นิภา จันทรานาค ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
4. นายวรานนท์ คำมาวัน ครูแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
5. นางสาวเสาวลักษณ์ ภิญโญฤทธิ์ ครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกคณิตศาสตร์
ขอให้ครูทั้ง 5 ท่าน จงมีแต่ความสุข ความเจริญ ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานยิ่งๆ ขึ้นไป