Posted on 25-January-2018 22:17 PM


วันที่ 19 มกราคม 2561 งานกีฬาและนันทนาการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแข่งขันกีฬาสีภายใน ต้านภัยยาเสพติด เหลือง-แสด เกมส์ (Sport Day) ครั้งที่ 18 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จังหวัดเชียงใหม่ มาเป็นประธานในพิธี ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง