Posted on 31-January-2018 16:07 PM


วันที่ 31 มกราคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ (ทวิภาคี รุ่นที่ 1) ที่ได้ผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพกับสถานประกอบการ บริษัท บางกอกอินดัสเตรียล บอยเลอร์ จำกัด ซึ่งทางสถานประกอบการ ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้แก่นักเรียนที่เข้าฝึกประสบการณ์