Posted on 16-February-2018 15:27 PM

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดงาน “การอาชีพจอมทอง ปริทรรศน์” CICEC Open House 2018 ได้รับเกียรติจาก นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฏร จังหวัดเชียงใหม่ เขต 9 ในฐานะประธานกรรมการบริหาร วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง มาเป็นประธาน โดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นผู้กล่าวรายงาน หลังจากนั้นประธานฯ ในพิธี ได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบการ สถานศึกษาที่สนับสนุนการจัดงาน ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง