Posted on 16-February-2018 15:35 PM


วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน นักศึกษา หลังออกฝึกอาชีพในสถานประกอบการ ของนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 และ ปวส.2 ระบบทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง