Posted on 20-February-2018 14:40 PM

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการฝึกอบรมให้ความรู้พัฒนาต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สู่ไทยแลนด์ 4.0 อำเภอจอมทอง รุ่นที่ 1 โดยได้รับเกียรติจาก นายปรีชาพล พูลทวี ปลัดอาวุโสอำเภอจอมทอง ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง