Posted on 07-March-2018 11:44 AM

 

วันที่ 2 มีนาคม 2561 กลุ่มงานลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รับการประเมินมาตรฐานตามเกณฑ์การประเมินคุณภาพงานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาอาชีวศึกษา จากคณะกรรมการพัฒนากิจการลูกเสือและเนตรนารีวิสามัญอาชีวศึกษาภาคเหนือ (พ.ส.น.อ.ภาคเหนือ) เพื่อพัฒนางานลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษาให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ เพื่อรับรางวัลกองลูกเสือวิสามัญดีเด่นในระดับภาคเหนือ ประเภทสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง