Posted on 08-April-2018 00:45 AM

 

วันที่ 2 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรม “รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในสถานศึกษา” ช่วงก่อนเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 ภายใต้โครงการขับขี่ปลอดภัย รักวินัยจราจร โดยมี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้รับเกีรยติจาก ว่าที่ร้อยโทกัมปนาท วังไชยเลิศ ครูหัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ มาเป็นวิทยากรในการบรรยาย ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง