Posted on 18-April-2018 14:17 PM

 

วันที่ 12 เมษายน 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์อาชีวะอาสา เทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2561 ของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ และ วิทยาลัยเทคนิคสารภี