Posted on 24-April-2018 23:50 PM

 

วันที่ 20 เมษายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ และร่วมกิจกรรมการละเล่นสะบ้า ร่วมกับวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ภายใต้โครงการ “ไตรภาคีสัมพันธ์ 2561” เพื่อกระชับความสัมพันธไมตรีกับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อสืบสานอนุรักษ์การละเล่นของไทยให้คนรุ่นหลังได้สืบสานเรียนรู้ต่อไป