Posted on 22-May-2018 10:35 AM

 

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวต้อนรับนักเรียน-นักศึกษาทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมทั้งให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง