Posted on 22-May-2018 10:37 AM

 

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561 นายโกเมศร์ ซ่อนกลิ่น รองผู้อำนวยการฯ กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายปานเทพ ตั้งตระกูล ครูสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ 
2.นางสาวชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูสาขาวิชาการบัญชี
3.นางกรวรรณ เชื้อเมืองพาน ครูสาขาวิชาสามัญสัมพันธ์ เอกวิชาคณิตศาสตร์
4.นายเดชาวัต คำฟู และ นายวรัญญู จันตาโลก นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงราย มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง พร้อมทั้งให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง