Posted on 28-May-2018 16:10 PM

วันที่ 25 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำตัวแทนนักเรียนสาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ เข้าร่วมการบรรยายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พิธีมอบเสื้อสัญลักษณ์ และปฏิญาณตน โดย สมาชิกชมรมคนรักในหลวง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่