Posted on 28-May-2018 16:11 PM

วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำโดย ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและปลูกต้นไม้ ภายใต้ โครงการพัฒนาสิ่งแวดล้อม โดยการปลูกป่าร่วมกับประชาชน จำนวน 150 ต้น ณ หน่วยจัดการต้นน้ำห้วยทรายเหลือง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่