Posted on 12-June-2018 13:47 PM

วันที่ 8 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียนระดับชั้น ปวช.1 สาขางานอิเล็กทรอนิกส์ เข้าศึกษาดูงาน โดยศึกษาดูการผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์และการใช้งานอุปกรณ์ในงานระบบภาพและเสียง ได้รับเกียรติจากวิทยากรของสถานีในการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการผลิตรายการและทีมงานช่างเทคนิคทำให้นักเรียนนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเปิดวิสัยทัศน์ในการเรียนรู้เกี่ยวกับสาขาวิชาชีพที่ได้เลือกเรียน ณ สำนักประชาสัมพันธ์ เขต 3 สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ (NBT) และ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz.