Posted on 15-June-2018 14:37 PM

วันที่ 11 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแนะแนวการศึกษาระหว่างวิทยาลัยการอาชีพจอมทองและรุ่ยพ่านอินเตอร์เนชั่นแนล เอ็ดดูเคชั่น เทคโนโลยี สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวิทยากรจากบริษัทดังกล่าว มาแนะนำเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศจีนให้แก่นักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง