Posted on 02-July-2018 12:15 PM

วันที่ 18-19 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการตรวจสุขภาพประจำปี 2561 ของนักเรียน ระดับชั้น ปวช.1-2 และ นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 โดยได้รับเกียรติจากทีมแพทย์-พยาบาลจากโรงพยาบาลสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง