Posted on 02-July-2018 12:15 PM

วันที่ 19 มิถุนายน 2561 สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำนักเรียน นักศึกษา ระดับชั้น ปวช.1 และ ปวช.2 เข้าศึกษาดูงานในสถานประกอบการ ณ พิพิธภัณฑ์ศูนย์ถ่านหินลิกไนต์ศึกษา (เหมืองแม่เมาะ) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จังหวัดลำปาง