Posted on 02-July-2018 12:16 PM

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาตนเองรายบุคคล (ID PLAN) และแนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC ในสถานศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายสุรัตน์ ศรีใจน้อย รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มาให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการอบรม ณ ห้องประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง