Posted on 02-July-2018 12:17 PM

วันที่ 21 มิถุนายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมีการดำเนินพิธีบวงสรวงพระภูมิ เจ้าที่ พิธีครอบครูช่างองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลครูผู้ให้ รางวัลบุคลากรผู้ให้ และ รางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง