Posted on 11-July-2018 13:56 PM

วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับนักศึกษาระบบทวิภาคี ตามโครงการความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี รุ่นที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ของบริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด โดยมี นายมั่นคง แซ่โซ้ง นักศึกษาระดับชั้น ปวส.2 สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับประกาศนียบัตร นักศึกษาดีเด่น แผนกเครื่องทำความเย็น ศูนย์บริการซัมซุงสาขาเชียงใหม่ ณ บริษัท ไทยซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด เขตสาทร กรุงเทพมหานคร