Posted on 11-July-2018 13:56 PM

วันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ครูแผนกวิชาการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเชียงใหม่ ได้จัดอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น (รุ่นที่ 2) ในโครงการ "เพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ" เพื่อให้ประชาชนได้มีงานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต โดยเปิดสอนระหว่างวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 ดังนี้ วันที่ 7 ก.ค. 61 เมนูขนมใส่ไส้ประยุกต์ และขนมช่อผกาไส้มันหวาน วันที่ 8 ก.ค. 61 เมนูขนมกลีบลำดวน และขนมเปียกปูนใบเตยกะทิสด และวันที่ 9 ก.ค. 61 เมนูขนมต้มชาววัง ณ อาคารสิริมังคลานุสรณ์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง