Posted on 20-November-2018 16:01 PM

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2561 ชมรมวิชาชีพช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรม จริยธรรม โดย พระอาจารย์โดมชัย อุตฺตมชโย พระธรรมวิทยากรจากอำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง