Posted on 20-November-2018 16:03 PM

วันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารีวิสามัญ ณ ค่ายลูกเสือจอมทอง ค่ายลูกเสือระดับภาคประจำภาคเหนือ