Posted on 30-November-2018 15:24 PM

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่น องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายปราโมทย์ บุญเลิศล้ำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพชนแดน ประธานกรรมการประเมิน พร้อมคณะ มาให้คำชี้แนะ แนวทางในการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมการดำเนินงานองค์การฯ ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง