Posted on 07-February-2019 15:33 PM

วันที่ 26 มกราคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดรถบัสพร้อมคุณครูนำนักเรียนระดับชั้น ปวช.3 เข้ารับการทดสอบทางการศึกษา ระดับชาติ (V-NET) ประจำปีการศึกษา 2561 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่ มีนักเรียนที่เข้ารับการทดสอบทั้งหมด 141 คน