Posted on 25-March-2019 11:14 AM

วิทยาลัยการอาชีพจอมทองดำเนินโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ในรายวิชาเดินสายไฟฟ้าในอาคาร วิชาปักผ้า และการปรับปรุงเครื่องเล่นสนาม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านใหม่พัฒนาสันติ อ.แม่เจ่ม จ.เชียงใหม่ ระหว่างวันที 19-23 มีนาคม 2562