Posted on 02-April-2019 10:06 AM

วันที่ 25 มีนาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองนำโดยนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร ครู เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา  ดำเนินงานพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center) ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ บริการซ่อมเครื่องยนต์ บริการงานเชื่อมโลหะ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ประจำศูนย์เทศบาลยางคราม อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1p_RB313kVXaqz5YI5aKXIB3gZ9G7HpuA