Posted on 08-May-2019 14:03 PM

วันที่ 30 เมษายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูผู้สอนเพื่อเร่งรัดความสำเร็จ เสริมสร้างความพร้อม เพื่อการจ้างงาน โดยวิทยากรจาก Education Development Center ได้ให้ความรู้ความเข้าใจของครูผู้สอนทุกระดับชั้นด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการ Active Learning การพัฒนาการคิดเชิงนวัตกรรมด้วยกระบวนการ Design Thinking และการพัฒนาทักษะดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การสร้างดิจิทัลพอร์ตฟอลิโอ ระหว่างวันที่ 30 เมษายน ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์วิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง

รูปภาพเพิ่มเติมhttps://drive.google.com/open?id=1P4dbmliFkw-FVar2XmTA-fTaSmXYRmR1