Posted on 24-May-2019 14:09 PM

วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ขอแสดงความยินดีกับนางสาวภาสินี ฟองคำ นักเรียนระดับชั้น ปวช.3 สาขาวิชาการบัญชี เป็นตัวแทน 1 ใน 10 ของอำเภอจอมทอง ได้รับจักรยานจากกาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ "สองล้อสร้างฝันปั่นเพื่อน้องผู้ยากไร้ ประจำปี 2562 ณ หอประชุมกองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ที่ 1 จ.เชียงใหม่ครับ