Posted on 24-May-2019 14:10 PM

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวยินดีต้อนรับ ครูใหม่ ได้แก่ 1.นายสุเมธ พิลัย ครูสาขาวิชาช่างยนต์ 
2. นายกัณภัทร ยุทธนาดำรง และ นายสุริยะ อำรุงม้ากุล นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างยนต์
3. นายดุษฎีสรณ์ แสนปุก และ นางสาวชนากานต์ สุต๋าคำ นักศึกษาฝึกสอนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ มาฝึกสอนในสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
และให้เกียรติมอบของที่ระลึกให้ทั้ง 5 ท่าน อีกทั้งยังได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียน นักศึกษา ทุกระดับชั้น เข้าสู่รั้ววิทยาลัยฯ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ลานกิจกรรมหน้าเสาธง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง