Posted on 24-June-2019 11:37 AM

31 พฤษภาคม - 2 มิถุนายน 2562 ครูแผนกวิชาการบัญชี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ปฏิบัติการสอนวิชาชีพช่วงชั้นที่ 2 (ป.4-6) โรงเรียนโครงการกองทุนศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน รายวิชา การบัญชีครัวเรือน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่