Posted on 24-June-2019 11:46 AM

9–12 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง นำคุณครู และนักเรียนสาขาวิชาการท่องเที่ยว เข้ารับการประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคเหนือ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายธีรยุทธ ยาน๊ะ และนางสาวธารา โยธาขันธ์ ครูสาขาวิชาการท่องเที่ยว ผู้ควบคุมนักเรียนเพื่อเข้ารับการประเมินฯ ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่