Posted on 24-June-2019 11:50 AM

12-06-2562 ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ภาษาต่างประเทศ ในการประกอบอาชีพสู่มาตรฐานสากล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีวิทยากรภายนอก จากวิทยาลัยเทคนิคลำปาง มาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ทักษะภาษาอังกฤษและภาษาจีนแก่นักเรียน นักศึกษา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง