Posted on 24-June-2019 11:51 AM

14-06-2562 นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ได้รับมอบหมายจากประธานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา-เอสโซ่ ครั้งที่ 29 ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเชียงใหม่