Posted on 24-June-2019 12:01 PM

20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการปลูกฝังจิตสำนึกด้านการรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ศิลปวัฒนธรรมไทย ประเพณีท้องถิ่น พิธีไหว้ครูและครอบครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีการดำเนินพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ พิธีครอบครูช่างองค์พระวิษณุกรรม พิธีไหว้ครู โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตร รางวัลครูดีศรีอาชีวศึกษา รางวัลครูและบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และรางวัลการประกวดพานไหว้ครู ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง