Posted on 08-July-2019 10:56 AM

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาการเกษตรอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมกวางตุ้ง สาธารณรัฐประชาชนจีน (Guangdong AIB Polytechnic College) ที่ได้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการอาชีวศึกษา ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง กล่าวต้อนรับและมอบของที่ระลึกให้แก่คณะศึกษาดูงาน อีกทั้งยังรับมอบของที่ระลึกจากชมรมครูสอนภาษาจีนอาชีวศึกษา ณ หอประชุม วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง และพาคณะดูงานฯ แวะกราบไหว้องค์พระธาตุเจ้าจอมทอง ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร