Posted on 09-August-2019 16:17 PM

02-08-2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทองร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ สารสนเทศและผู้สื่อข่าว ในงานประชุม อาชีวศึกษาอาเซียน “การพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อคณุวุฒิวิชาชีพด้านอาชีวศึกษาและมาตรฐานระดับสากลเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 1-4 สิงหาคม 2562 โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม โดย ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีและ กล่าวเปิดการประชุม