Posted on 19-August-2019 09:32 AM

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูชนัญชิดา เจนแพทย์ ครูแผนกวิชาการบัญชี มาเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมแนะนำและให้แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดกิจการและการทำธุรกิจ ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1y-oitObeyqBDgdmbgnjhmpfCVYQkoxx9