Posted on 19-August-2019 09:33 AM

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 ชมรมวิชาชีพช่างไฟฟ้ากำลัง วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างประชาธิปไตย การเลือกตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 ซึ่งผู้ที่ได้คะแนนสูงสุดคือ นายอธิราช สมสุนันท์ นักศึกษาสาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้คะแนนรวม 129 คะแนน จากผู้ลงคะแนนเสียงทั้งหมด 672 คน ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับ รูปภาพเพิ่มเติม https://drive.google.com/open?id=1FF1iAwqJU2RJbXBL99_MAOcokPYujKCl