Posted on 26-September-2019 11:27 AM

วันที่ 4 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินการจัดการประชุมวิชาการ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด และเยี่ยมชมนิทรรศการการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น การแข่งขันทักษะวิชาชีพของแต่ละสาขาวิชา การประกวดมารยาทไทย การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เพลงไทยสากล และเพลงสากล เพื่อคัดเลือกตัวแทนของวิทยาลัยฯ เข้ารับการประกวดในระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งยังได้รับเกียรติจาก นายนันท์นิพัทธ์ สาลีวัน รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ มอบเกียรติบัตรรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดร้องเพลง และการประกวดชมรมวิชาชีพดีเด่น ได้แก่ ชมรมวิชาชีพการท่องเที่ยว และกล่าวโอวาทให้กับสมาชิกองค์การและกล่าวปิดโครงการฯ ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง