Posted on 26-September-2019 11:33 AM

วันที่ 2 กันยายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินกิจกรรมการอบรมเพิ่มศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ภายใต้โครงการศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีนายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี อีกทั้งยังได้รับเกียรติจากครูจิตใส แก้วบุญเรือง ครูแผนกวิชาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปาง มาเป็นวิทยากรในการอบรม พร้อมแนะนำและให้แนวคิดเกี่ยวกับการเปิดกิจการและการทำธุรกิจ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง