Posted on 26-September-2019 11:33 AM

วันที่ 5 กันยายน 2562 งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นักเรียน หลังฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ระดับชั้น ปวช.3 ระบบปกติ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายวิเชษ ฤทธิ์สืบเชื้อ รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักเรียน อีกทั้งยังมีการนำเสนอผลการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการของแต่ละสาขา ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง