Posted on 26-September-2019 11:36 AM

วันที่ 16 กันยายน 2562 งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ดำเนินโครงการเสริมสร้างจิตสำนึกและความรู้ในการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้โอวาทแก่นักศึกษา ระดับชั้น ปวส.1 อีกทั้งยังได้รับความอนุเคราะห์จาก นายวสันต์ เตปินไวทย์ ครูแผนกวิชาช่างยนต์ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา มาเป็นวิทยากรในการอบรมในเรื่อง การอบรมให้ความรู้และการบูรณาการเรียนการสอน และปลูกจิตสำนึกในการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพจอมทอง