Posted on 26-September-2019 11:40 AM

วันที่ 17-19 กันยายน 2562 กองลูกเสือ-เนตรนารีวิสามัญ วิทยาลัยการอาชีพจอมทอง ร่วมกับ คณะวิทยากรจากค่ายลูกเสือหลวงแคมป์ ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมและเดินทางไกล ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นางอรัญญา กิมภิระ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดค่ายพักแรม โดยมีพิธีสำรวจตัวเองและประดับแถบ 3 สี การตรวจเยี่ยมค่ายที่พักประจำวัน กิจกรรมฐานผจญภัย กิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟ และในวันปิดค่ายพักแรม ยังได้รับเกียรติจาก นายวินัย จันทรานาค รองผู้อำนวยการฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีปิดค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือแห่งชาติภาคเหนือ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่